Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

11/5/2023

7:30 - 15:00

Đường Thạch Thị Thanh, một phần đường Nguyễn Du; Ấp Ba Se, xã Lương Hòa; Khóm 6 phường 8; TBA chuyên dùng cấp điện Trường trung cấp Pali Khơmer, Miếu Bà Ba Se

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

9/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây

9/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Cải Già Bến, ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

9/5/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp Cầu Vĩ, xã Thạnh Hòa Sơn

9/5/2023

10:25 - 11:25

Một phần ấp Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ Tây

9/5/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ Tây

9/5/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Cải Già Bến, ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

9/5/2023

14:45 - 15:45

Một phần ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây

10/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim

10/5/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

10/5/2023

10:25 - 11:25

Một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

10/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc

10/5/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Cà Tum B, xã Vinh Kim

10/5/2023

14:45 - 15:45

Một phần ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa

11/5/2023

8:00 - 15:30

Ấp Giồng Lớn, Thôn Rôn, một phần ấp Chà Và, xã Vinh Kim

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

9/5/2023

7:00 - 16:30

Ấp 4, Đồng Khoen, một phần ấp 3, xã Phong Phú

9/5/2023

8:00 - 9:00

Trạm Giồng Lớn 2 thuộc ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân

10/5/2023

8:00 - 10:00

Trạm Chùa Ô Tưng, Chùa Ô Tưng 1 thuộc ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú        

10/5/2023

8:00 - 8:30

Trạm Cà Săng Cục

10/5/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh

10/5/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp Giồng Lớn A, xã Đại An

10/5/2023

9:30 - 10:00

Trạm Nguyễn Văn Chiêu

10/5/2023

10:00 - 10:30

Trạm Nhuệ Tứ B1.1

10/5/2023

10:30 - 11:00

Trạm Trần Thị Thanh Điệp

10/5/2023

11:00 - 11:30

Trạm Nhuệ Tứ B2

10/5/2023

13:00 - 13:45

Trạm Cà Săng

10/5/2023

13:30 - 14:30

Trạm Trà Tro A4

10/5/2023

14:00 - 14:30

Trạm Lâm Văn Na

10/5/2023

15:00 - 16:00

Trạm Trà Tro A3

10/5/2023

15:15 - 15:45

Trạm Nguyễn Thị Kim Chi

10/5/2023

16:00 - 16:30

Trạm Tô Văn Nguyên

11/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bến Nố, xã Tân Hiệp

11/5/2023

14:00 - 17:00

Một phần ấp Ba Tục, xã Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

11/5/2023

7:35 - 9:00

Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

11/5/2023

9:10 - 10:45

Ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung (trạm chuyên dùng)

11/5/2023

13:15 - 14:30

Ấp Chợ, xã Tân Hùng (trạm chuyên dùng)

11/5/2023

14:35 - 15:45

Ấp Định Bình, xã Long Thới (trạm chuyên dùng)

11/5/2023

15:45 - 17:00

Khóm 1 thị trấn Cầu Quan (trạm chuyên dùng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

10/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm 30/4, khóm 2, khóm Phước Bình, phường 2; Ấp 10, 17 xã Long Hữu; ấp Phước An, xã Long Toàn; Ấp Ba Động, ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

9/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp 3, 4, 5 xã An Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

9/5/2023

8:00 - 14:00

Ấp Xóm Tộ, Quảng Âm, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

10/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bào Sấu, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

10/5/2023

9:00 - 11:30

Một phần ấp Phước Hội, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

11/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh; một phần ấp Cái Cỏ Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải