Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

11/9/2021

8:00 - 12:00

Trạm Bà Mi 1-1 thuộc ấp Bà Mi, xã Hòa Ân

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

11/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp 11 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

11/9/2021

10:00 - 14:00

Một phần ấp 11 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

11/9/2021

14:00 - 17:00

Một phần ấp 17 xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

8:00 - 9:00

Một phần ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

9:00 - 10:30

Một phần ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

10:30 - 11:30

Một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

14:00 - 15:00

Một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

15:00 - 16:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

12/9/2021

16:00 - 17:00

Một phần ấp Láng Cháo, một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

12/9/2021

8:00 - 9:30

Ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú

12/9/2021

8:00 - 9:30

Khách hàng Công ty EMMA

12/9/2021

8:00 - 12:00

Ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long

12/9/2021

9:50 - 10:40

Khách hàng HKD Huỳnh Chăm

12/9/2021

9:50 - 11:30

Ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long

12/9/2021

11:00 - 12:20

Ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long

12/9/2021

13:00 - 13:40

Ấp Thạnh Hiệp, Hiệp Phú, xã Nhị Long, huyện Càng Long

12/9/2021

13:30 - 14:10

Ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long

12/9/2021

13:30 - 16:30

Ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long

12/9/2021

14:00 - 15:00

Ấp Long Thuận, xã Nhị Long, huyện Càng Long

12/9/2021

15:30 - 17:00

Khách hàng HKD Nguyễn Trung Kiên