Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

17/1/2023

8:00 - 15:30

KDC Tân Thạnh, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

17/1/2023

15:00 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

18/1/2023

8:00 - 10:00

Khóm 6 phường 5, TP Vĩnh Long

18/1/2023

10:00 - 11:30

Một phần Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

18/1/2023

13:00 - 15:00

KDC khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long

18/1/2023

15:00 - 17:00

Tổ 45-68, phường 3, TP Vĩnh Long

19/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

19/1/2023

13:00 - 15:00

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

19/1/2023

15:00 - 17:00

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

17/1/2023

8:00 - 10:30

Khách hàng trạm Tích Phước 1, ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

17/1/2023

10:30 - 11:30

Khách hàng trạm Đìa Gừa 2, ấp Đìa Gừa, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

18/1/2023

8:30 - 9:30

Khách hàng trạm Tân Qui 6: Ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

18/1/2023

10:30 - 11:30

Khách hàng trạm Đường Cầm 1, Đường Cầm 2: Ấp Giồng Gòn, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

18/1/2023

13:30 - 14:30

Khách hàng trạm Trà Sơn 1A: Ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

17/1/2023

8:00 - 12:00

Ấp Mỹ Thới 1, Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

17/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

17/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

18/1/2023

8:30 - 15:00

Ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ

18/1/2023

10:00 - 13:00

Khóm 5 TT Long Hồ, huyện Long Hồ