Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

20/6/2022

8:00 - 10:00

Phía tay phải đường Phạm Hùng từ cua Thầy Thình đến hẻm 259, phường 9, TP Vĩnh Long

20/6/2022

10:00 - 11:30

Khu làm việc của Thủy Lợi 303, một phần đường Phó Cơ Điều, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

20/6/2022

13:00 - 14:30

Một phần đường 14/9 từ đầu đường vào khu nhà ở Minh Linh đến Nhà thờ Đình Khao, phường 5, TP Vĩnh Long

20/6/2022

14:30 - 17:00

Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

21/6/2022

8:30 - 9:30

Trạm Mỹ Lợi 1: Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

22/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Cây Điệp, Đục Dong, Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

20/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

20/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp Đông Hưng 2, 3 xã Đông Thành, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

22/6/2022

8:30 - 11:30

Ấp Phước Chí B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

22/6/2022

10:00 - 15:00

Ấp Phước Chí B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

20/6/2022

9:00 - 13:00

Ấp Phú Mỹ, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

22/6/2022

7:30 - 16:00

Ấp An Long, xã An Bình; ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ