Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khóm 1, 2, 3, 5 phường Cái Vồn; khóm 5 phường Thành Phước; ấp Thuận Tiến A, Thuận Thới, Thuận Tân, xã Thuận An; khóm Đông Bình A, Đông Bình B, Đông Bình, phường Đông Thuận; ấp Đông Bình B, Đông Bình, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

25/4/2022

8:20 - 9:50

Ấp Đông Hoà 1, Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

25/4/2022

10:00 - 11:30

Ấp Đông Lợi, Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

25/4/2022

8:30 - 9:30

Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận; Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

25/4/2022

9:45 - 10:45

Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng; Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

25/4/2022

11:00 - 12:00

Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận; Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

25/4/2022

13:00 - 14:00

Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn; Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

25/4/2022

14:30 - 15:30

Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận; Ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

25/4/2022

16:00 - 17:00

Ấp Hiếu Hòa A, xã Hiếu Nhơn; Ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm