Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

26/8/2021

9:50 - 10:40

Đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long

26/8/2021

11:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

26/8/2021

13:00 - 13:50

Ấp Long Thanh, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/8/2021

14:00 - 14:50

Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/8/2021

15:20 - 17:00

Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

27/8/2021

8:00 - 9:30

Trạm MNM Bình Hòa Phước, ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

27/8/2021

8:30 - 9:30

Trạm Trại lúa giống ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ

27/8/2021

10:00 - 11:30

Trạm MNM Hòa Ninh 2 ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

27/8/2021

10:00 - 11:30

Trạm DNTN XD TM Kha Thành, ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ

27/8/2021

13:00 - 14:30

Trạm Tân Hiệp Phát 2, ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

27/8/2021

13:00 - 14:30

Trạm Phước Thành IV, ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

27/8/2021

15:00 - 16:30

Trạm Công an tỉnh Vĩnh Long, ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

27/8/2021

15:00 - 16:30

Trạm Vinh Sang 1, ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

27/8/2021

8:00 - 11:00

Ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

27/8/2021

10:00 - 13:00

Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

27/8/2021

12:00 - 16:00

Ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

26/8/2021

8:00 - 12:00

Ấp Thành Lễ, Thành Lộc, Thành Hiếu, Thành Hậu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

26/8/2021

13:30 - 15:30

Ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

28/8/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân An Thạnh, xã Tân Lược, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

28/8/2021

8:00 - 12:00

Ấp Tân Trung, Tân Qui, xã Tân Bình, huyện Bình Tân

29/8/2021

7:30 - 11:00

Trạm đèn đường Thành Lợi 3, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân