Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

29/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần các xã Hiếu Phụng; Trung Hiếu; Trung Thành; Trung Ngãi; Trung Nghĩa; Quới An; Toàn xã Trung Thành Đông; Trung Hiệp; Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

29/4/2022

8:30 - 17:00

Ấp Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ