Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

4/7/2022

8:00 - 9:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

4/7/2022

9:30 - 11:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

4/7/2022

13:00 - 14:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

4/7/2022

14:30 - 15:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

4/7/2022

15:30 - 16:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

5/7/2022

8:00 - 10:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

5/7/2022

10:00 - 11:30

Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

5/7/2022

13:00 - 14:30

Ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

5/7/2022

14:30 - 15:30

Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

5/7/2022

15:30 - 16:30

Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

5/7/2022

8:00 - 9:00

Ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

5/7/2022

9:10 - 10:00

Ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

5/7/2022

10:30 - 11:30

Ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

5/7/2022

12:00 - 13:00

Khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

   

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

4/7/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thiềng Long 1, Thiềng Long 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít; Ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

4/7/2022

8:00 - 16:00

Ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

5/7/2022

8:00 - 16:00

Ấp Long Tân, Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ; Ấp Bình Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

5/7/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thiềng Long 1, Thiềng Long 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

6/7/2022

9:00 - 11:00

Ấp Hòa Quí, Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

6/7/2022

11:00 - 13:30

Ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

6/7/2022

13:30 - 16:00

Ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ