Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

14/6/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

14/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

14/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

15/6/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ; Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

     

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

14/6/2022

8:00 - 8:30

Ấp Long Phước, Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

14/6/2022

8:45 - 9:15

Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

14/6/2022

9:00 - 9:30

Ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

14/6/2022

9:30 - 10:00

Ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

14/6/2022

9:45 - 10:15

Ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ

14/6/2022

10:15 - 10:45

Ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

14/6/2022

10:30 - 11:00

Ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ

14/6/2022

11:00 - 11:30

Ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

14/6/2022

11:15 - 11:45

Ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ

14/6/2022

12:15 - 12:45

Ấp Bình Hòa 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

14/6/2022

12:30 - 13:00

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

14/6/2022

13:00 - 13:30

Ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

14/6/2022

13:15 - 13:45

Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

14/6/2022

13:45 - 14:15

Ấp Thiềng Long, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

14/6/2022

14:00 - 14:30

Ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

15/6/2022

8:00 - 8:30

Ấp Ngã Ngay, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/6/2022

8:45 - 9:15

Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/6/2022

9:00 - 9:30

Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

9:30 - 10:00

Ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/6/2022

9:45 - 10:15

Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

10:15 - 10:45

Ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/6/2022

10:30 - 11:00

Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

11:00 - 11:30

Ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/6/2022

11:15 - 11:45

Ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

12:15 - 12:45

Ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

15/6/2022

12:30 - 13:00

Ấp Hòa Quí, Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

13:00 - 13:30

Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

15/6/2022

13:15 - 13:45

Ấp Hòa Quí, Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

13:45 - 14:15

Ấp Long Hòa 2, Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

15/6/2022

14:00 - 14:30

Ấp Hòa Lợi, Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

15/6/2022

14:45 - 15:15

Ấp Hòa Lợi, Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

14/6/2022

9:00 - 12:00

Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân