Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

18/5/2023

8:00 - 14:00

Khu vực lưới hạ áp trạm Đông Ba 3 (Thuận An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

17/5/2023

7:30 - 12:30

KV trạm Lồ Ồ; nhánh rẽ Việt Liên; trạm 104B Thùng Thơ (Bến Cát)

17/5/2023

13:30 - 17:00

KV trạm An Thành (Bến Cát)

18/5/2023

7:30 - 16:30

KV trạm 98 Thới Hòa (Bến Cát)

19/5/2023

7:30 - 12:30

KV trạm 10/1 KDC ấp 6 Thới Hòa (Bến Cát)

19/5/2023

8:00 - 16:00

KV nhánh rẽ King Jim (Bến Cát)

19/5/2023

13:30 - 17:00

KV trạm Huỳnh Cộng Đồng, Cotec Hưng Phước, 41B/1 CPH (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

19/5/2023

8:00 - 14:00

Ấp Cây Liễu, Cần Đôn, Căm Xe, Lò Gạch, xã Minh Thạnh; Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa; Ấp Tân Định, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

18/5/2023

12:00 - 18:00

Ấp Suối Con, xã Phước Hòa (Phú Giáo)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

17/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên

18/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP Đồng Chèo, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

19/5/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp 1, 2 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

19/5/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

18/5/2023

8:00 - 14:00

KV lưới hạ áp trạm Cây ăn quả có múi Hiếu Liêm 01, trạm Trang trại Trần Minh Đô (trạm 2), xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên