Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

10/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú; ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng 

12/5/2023

7:30 - 15:00

Thôn 11 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

10/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

10/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

11/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Đường 10, huyện Bù Đăng

11/5/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Đường 10, huyện Bù Đăng

12/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

11/5/2023

7:30 - 7:50

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, TX Chơn Thành

11/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, TX Chơn Thành

11/5/2023

16:00 - 16:20

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, TX Chơn Thành

12/5/2023

8:00 - 17:00

Công ty CP SCC

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

10/5/2023

9:00 - 10:00

Khách hàng TBA Phan Chu Trinh 03

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

11/5/2023

10:00 - 11:00

Một phần thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

11/5/2023

6:00 - 6:15

Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

11/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

11/5/2023

12:00 - 12:15

Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

12/5/2023

7:30 - 11:30

Ấp 4, 5 xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản