Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

31/5/2023

9:30 - 11:30

TBA Thép Trường Sa, khu Tân Hưng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

31/5/2023

13:30 - 14:30

TBA Nhà thờ Tin Lành chi hội Bù Đăng, thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

31/5/2023

15:00 - 16:00

TBA Lê Trung Ánh, khu Tân Hưng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

2/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần TT Đức Phong; Thôn 2 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

1/6/2023

7:30 - 16:00

KP Mỹ Hưng, KP 1, KP Đồng Tâm phường Thành Tâm; một phần KP 6, KP 7, KP Trung Lợi, KP Hiếu Cảm, phường Hưng Long, TX Chơn Thành

1/6/2023

7:30 - 16:00

TBA III-750kVA Cty năng lượng mặt Trời Xanh, KP 8 phường Hưng Long, TX Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

31/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 6 xã Thanh Hòa; một phần xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

31/5/2023

15:00 - 17:00

Xã Tân Tiến; xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

1/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 5 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

2/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần thôn 5 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

1/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

1/6/2023

6:00 - 6:15

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

1/6/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã An Khương; xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

1/6/2023

17:00 - 17:15

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

2/6/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Minh Đức, huyện Hớn Quản