Điện lực Tuy Phong

26/7/2020 (8h00-10h00): Một phần khu phố Sông Thanh, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

26/7/2020 (8h00-9h00): Một phần thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

26/7/2020 (10h30-12h00; 13h30-15h00): Một phần khu phố Minh Tân, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

26/7/2020 (15h30-17h00): Một phần khu phố Giang Hải, TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

27/7/2020 (8h00-12h00): Dọc QL1A, xã Chí Công; Khu dân cư A5, TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

27/7/2020 (8h00-10h30): Một phần thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái

27/7/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh

27/7/2020 (8h00-15h00): Thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình

28/7/2020 (8h00-14h00): Một phần thôn Bình Sơn, xã Bình Tân

29/7/2020 (8h00-12h00): Thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân

29/7/2020 (8h00-17h00): Thôn Thanh Tân, xã Chí Công; Thôn Lâm Lộc, xã Hòa Minh; Khu phố Minh Tân 4, TT Phan Rí Cửa; Thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng

29/7/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái

30/7/2020 (8h00-16h30): Xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, TT Chợ Lầu; Một phần xã Hồng Thái, Phan Thanh, huyện Bắc Bình

Điện lực Đức Linh

26/7/2020 (8h00-9h30): Khu vực xã Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm, huyện Tánh Linh

29/7/2020 (8h30-13h30): KP 3 TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đa Kai, Me Pu, huyện Đức Linh

31/7/2020 (8h00-17h00): Thôn 6 xã Nam Chính

Điện lực Hàm Tân

26/7/2020 (8h00-11h00): Đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu, phường Tân An; Toàn bộ khu vực phường Bình Tân, thị xã La Gi

27/7/2020 (9h00-11h30; 13h30-16h00): Thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

28/7/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

28/7/2020 (8h00-12h00): Khu vực Bàu Sét, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân

29/7/2020 (8h00-12h00): Thôn Đá Mài, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân

29/7/2020 (8h00-11h30): Một phần khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

29/7/2020 (13h00-16h00): Một phần khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

30/7/2020 (8h00-12h00): Khu vực Láng Sỏi, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

Điện lực Hàm Thuận Bắc

28/7/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 1, thôn 2 xã Hồng Sơn. Một phần thôn 1 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc