Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong 

31/5/2023

8:00 - 10:30

Một phần thôn Tân Hòa, xã Sông Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Linh

31/5/2023

7:00 - 17:00

Một phần KP 1, 2 TT Đức Tài, huyện Đức Linh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

31/5/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

1/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn 5 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

2/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc