Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

17/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Ka Đô bao gồm các trạm: Ka Đô 16, Ka Đô 16A, Đài truyền hình 1; Đài truyền hình 3; Ka Đô 8A

17/4/2023

10:30 - 17:00

Thôn Nam Hiệp thuộc TBA Đài truyền hình 2

18/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Ka Đô bao gồm các trạm Ka Đô 13; Ka Đô 9; Ka Đô 9A; Ka Đô 4; Ka Đô 3; Nghĩa Hiệp; Ka Đô 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

17/4/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn R’Chai thuộc xã Phú Hội

17/4/2023

9:00 - 11:30

Một phần tổ 10, tổ 14, tổ 29, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

18/4/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân Phú, xã Ninh Gia; một phần thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

16/4/2023

7:00 - 16:00

Toàn bộ xã Đạ Đờn; Phú Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

17/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần TDP1 thị trấn ĐạMri; Thôn 1, thôn 2, thôn 3 thị trấn ĐạMri

18/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần TDP1, TDP2, TDP4 thị trấn ĐạMri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

17/4/2023

8:10 - 15:30

Một phần TDP 9 TT Đạ Tẻh; thôn Yên Hòa, Phú Hòa, xã Mỹ Đức

18/4/2023

8:10 - 16:40

Một phần thôn 1, 2, 3 xã Mỹ Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

17/4/2023

8:00 - 17:00

Một phần thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng

18/4/2023

7:30 - 14:00

Huyện Cát Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

17/4/2023

8:00 - 15:00

Một phần thôn 1, 3, 3 xã B Lá; Thôn 6 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm