Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

28/3/2023

8:00 - 12:00

An Bình, Triệu Việt Vương, Nguyễn Trung Trực, An Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

27/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần tổ dân phố Lạc Quảng thuộc TT D’ran

27/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc TT D’ran

28/3/2023

8:00 - 12:30

Một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc TT D’ran

28/3/2023

12:30 - 17:00

Một phần tổ dân phố Lạc Quảng, Đường Mới Trong thuộc TT D’ran

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

26/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần xã Tà Năng; toàn bộ xã Đa Quyn

27/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 1, tổ 2, tổ 25 thuộc TT Liên Nghĩa; Một phần khu tái định cư lô 90 thuộc TT Liên Nghĩa; Một phần thôn Fi Nôm, một phần thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh

28/3/2023

8:30 - 14:30

Toàn bộ KV từ ngã 3 Cửa Rừng dọc QL 27 tới nghĩa trang Kim Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

28/3/2023

8:30 - 14:30

Xã Nam Hà; Phi Tô; Gia Lâm; Đông Thanh; Mê Linh; TT Nam Ban

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

27/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình, xã Đạ Lây

27/3/2023

9:10 - 9:40

Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình, xã Đạ Lây

27/3/2023

10:00 - 10:40

Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú, xã Đạ Lây

27/3/2023

10:50 - 11:10

Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú, xã Đạ Lây

27/3/2023

11:20 - 11:50

Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú, xã Đạ Lây

27/3/2023

13:30 - 14:50

Một phần thôn Hương Thuận, Vĩnh Thụy, xã Đạ Lây

28/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần thôn Vĩnh Phước, xã Đạ Lây

28/3/2023

9:10 - 10:00

Một phần thôn Phước Thành, xã Đạ Lây

28/3/2023

10:10 - 10:40

Một phần thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây

28/3/2023

10:50 - 11:30

Một phần thôn Lộc Hòa, Vĩnh Phước, xã Đạ Lây

28/3/2023

13:10 - 14:00

Một phần thôn Lộc Hòa, Vĩnh Phước, xã Đạ Lây

28/3/2023

14:15 - 14:45

Một phần thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây

28/3/2023

14:55 - 15:40

Một phần thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây

28/3/2023

15:50 - 16:30

Một phần thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây