Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

1/4/2023

9:30 - 11:30

Một phần KP Bình Đông 3, phường 4

2/4/2023

5:15 - 5:45

Phường 2; phường 5; phường 6; xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An. Xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

2/4/2023

5:30 - 18:30

Toàn bộ xã Nhơn Thạnh Trung; KP Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Thọ Cang, Phú Nhơn, một phần KP Thanh Xuân, KP Bình Phú, phường 5; Một phần ấp 4, Bình Nam, xã Bình Tâm

2/4/2023

13:00 - 16:00

Hẻm 32 Trần Phong Sắc, KP Bình Yên Đông 2, phường 4

2/4/2023

17:00 - 18:30

Phường 2; phường 5; phường 6; xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An. Xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

3/4/2023

6:30 - 7:00

Một phần phường 5 TP Tân An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

1/4/2023

16:30 - 17:00

Một phần xã Bình Thạnh; Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

2/4/2023

5:30 - 17:30

Một phần xã Bình Thạnh; Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

3/4/2023

6:30 - 7:00

Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

2/4/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Hựu Thạnh; Hòa Khánh Đông; TT Đức Hòa

2/4/2023

8:00 - 15:00

Cty Small Fortune, Cty Duong Quang

3/4/2023

8:00 - 8:40

Cty Tuyết Trân, Cty CP đầu tư bệnh viện Xuyên Á

3/4/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

3/4/2023

8:30 - 11:00

HKD Lý Khởi Cường

3/4/2023

9:00 - 9:40

CS Liên Thành

3/4/2023

10:00 - 10:40

Cty CP phân bón EUR, HKD Phạm Quỳnh Trung Hải

3/4/2023

11:00 - 11:40

Cty Green Shoes, Cty in ấn Vast Vanguard

3/4/2023

13:00 - 13:40

Cty TNHH Liên Đạt, Trạm 2 KDC Thanh Long Newtown

3/4/2023

13:00 - 16:00

Cty TNHH Huy Thành

3/4/2023

14:00 - 14:40

Cty Shawn Shiiunn

3/4/2023

15:00 - 15:40

Cty Minh Phong Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

3/4/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Cần Giuộc

3/4/2023

9:00 - 11:30

Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

3/4/2023

8:00 - 9:00

Một phần KP 5 phường 1, TX Kiến Tường

3/4/2023

9:00 - 10:00

Một phần KP 5 phường 1, TX Kiến Tường

3/4/2023

10:00 - 11:00

Một phần KP 3 phường 1, TX Kiến Tường

3/4/2023

13:00 - 14:00

Một phần KP 1 phường 2, TX Kiến Tường

3/4/2023

14:00 - 15:00

Một phần KP 6 phường 2, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

1/4/2023

8:00 - 16:00

Một phần Long Mỹ, Tân Mỹ, Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ

1/4/2023

13:00 - 14:30

Nhánh rẽ Cty thép Tây Nam, Nhánh rẽ Cty thép Tây Nam 2

1/4/2023

15:00 - 16:30

Nhánh rẽ Cty Thiên Lộc Thành

3/4/2023

8:00 - 16:00

Một phần Cầu Làng, Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

1/4/2023

8:00 - 16:30

Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa; Ấp Giồng Dung, Thanh An, xã Hậu Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

1/4/2023

7:30 - 8:30

Ấp 2, 3 xã Tân Bình; Ấp Bình Hòa, Bình Đông, xã Bình Trinh Đông; Xã Tân Phước Tây; xã Nhựt Ninh

2/4/2023

5:00 - 5:15

Xã Lạc Tấn; Quê Mỹ Thạnh; Tân Bình; Bình Trinh Đông; Tân Phước Tây; Nhựt Ninh

2/4/2023

5:00 - 18:00

Xã Nhơn Thạnh Trung; Lạc Tấn; Quê Mỹ Thạnh; Bình Lãng; Bình Tịnh

2/4/2023

5:15 - 5:30

TT Tân Trụ; xã Bình Trinh Đông; Đức Tân; Nhựt Ninh

2/4/2023

17:30 - 17:45

TT Tân Trụ; xã Bình Trinh Đông; Đức Tân; Nhựt Ninh

2/4/2023

17:45 - 18:00

Ấp 2, 3 xã Tân Bình; Ấp Bình Hòa, Bình Đông, xã Bình Trinh Đông; Xã Tân Phước Tây; xã Nhựt Ninh