Điện lực Tân An

6/9/2020 (8h00-11h30): Công ty Dinamic

6/9/2020 (8h00-11h30): Trạm cư xá UBND tỉnh

6/9/2020 (8h30-15h00): Công ty Interjord

6/9/2020 (13h00-16h00): Trạm Ngọc Châu

7/9/2020 (8h00-11h30): Hẻm 299 thuộc KP Xuân Hòa 1, phường 6

7/9/2020 (13h00-16h30): Hẻm 278 thuộc KP Bình An 2, phường 7

8/9/2020 (8h00-11h30): Một phần KP Bình Phú, phường 5

8/9/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 1, xã Mỹ Phú

9/9/2020 (8h00-11h30): Công ty Phú Vạn Lộc

9/9/2020 (13h00-16h00): Công ty 624

Điện lực Thủ Thừa

6/9/2020 (6h30-7h00): Một phần xã Tân Long, Tân Thành

6/9/2020 (6h30-7h00; 7h00-16h30; 11h30-12h00; 16h00-16h30): Một phần TT. Thủ Thừa

6/9/2020 (7h00-7h30): Một phần xã Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh

6/9/2020 (7h00-16h30): Một phần xã Bình An, Mỹ Thạnh

6/9/2020 (11h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành

6/9/2020 (16h00-16h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành

6/9/2020 (16h30-17h00): KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

7/9/2020 (6h00-6h30): KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

7/9/2020 (6h30-7h00): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành

7/9/2020 (6h30-7h00; 7h30-9h30; 11h30-12h00; 15h00-16h30; 16h30-17h00): Một phần TT. Thủ Thừa

7/9/2020 (10h00-11h30): Công ty CP Công trình đô thị Thủ Thừa

7/9/2020 (11h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành

7/9/2020 (11h30-12h00): Một phần xã Bình An

7/9/2020 (13h00-14h30): Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình

7/9/2020 (16h00-16h30): Một phần xã Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh

7/9/2020 (16h30-17h00): Một phần xã Tân Long, Tân Thành

10/9/2020 (7h30-9h00): HKD Đoàn Minh Mẫn

10/9/2020 (9h30-10h30): HKD Lê Thị Diệu Chinh

10/9/2020 (10h45-11h30): HKD Nguyễn Thị Dứt

10/9/2020 (13h30-14h30): HKD Võ Tuyết Hà

10/9/2020 (15h00-16h30): HKD Trần Bá Nhẫn

Điện lực Đức Hòa

5/9/2020 (8h00-12h00): Một phần TT. Đức Hòa, xã Hựu Thạnh

5/9/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Hiệp Hòa

5/9/2020 (8h00-15h00): HKD Phạm Việt Tiến

5/9/2020 (11h00-13h00): Công ty Hinh Hoa

5/9/2020 (11h30-13h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

5/9/2020 (13h30-16h30): Một phần TT. Đức Hòa

6/9/2020 (8h00-15h00; 11h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

6/9/2020 (8h00-12h00): Công ty Hoa Bửu

6/9/2020 (12h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu Thạnh, TT. Đức Hòa

7/9/2020 (5h00-6h30): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh, TT. Đức Hòa

7/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

7/9/2020 (8h00-15h00): Công ty Kỳ Mỹ

7/9/2020 (8h00-12h00): Công ty Hồng Thái

7/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

9/9/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Hiệp Hòa

10/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Mỹ

10/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

11/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

11/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

Điện lực Cần Giuộc

5/9/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Phước Hậu

6/9/2020 (11h30-12h00): Một phần xã Phước Lý

7/9/2020 (6h30-7h00): Một phần xã Phước Lý

7/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 9h30-10h30; 10h30-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/9/2020 (13h00-13h40): Một phần xã Thuận Thành

7/9/2020 (13h40-14h20; 14h20-15h00; 15h00-15h40; 15h40-16h20): Một phần xã Long An

7/9/2020 (14h00-16h30): Xã Đông Thạnh

8/9/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần xã Thuận Thành

8/9/2020 (10h30-11h30): Một phần xã Long An

9/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30): Một phần xã Long An

9/9/2020 (9h30-10h30; 10h30-11h30; 13h00-13h40; 13h40-14h20): Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/9/2020 (7h30-8h30): Công ty TNHH SC TM Trường Long

10/9/2020 (9h30-10h15): Nr Công ty CP ĐT & PT Nông nghiệp công nghệ cao LA - 01+02 - 250KVA

10/9/2020 (10h00-11h30; 10h00-15h00): Một phần xã Phước Lý

10/9/2020 (10h30-11h30): Nhánh rẽ HKD Nguyễn Thành Nghĩa

10/9/2020 (13h00-14h00): Nhánh rẽ Công ty XD & PT Tân Bách

10/9/2020 (14h00-15h00): Nhánh rẽ Nguyễn Thành Nghĩa - 17/1 - 3x50KVA

11/9/2020 (7h30-8h30): Công ty Trịnh Hòa Minh

11/9/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Long Thượng

11/9/2020 (8h30-9h30): Đông Thiên Nghi - 3/1 - 250KVA

11/9/2020 (9h30-10h15): Nhánh rẽ Công ty BĐS Đại Ngàn -06+07 - 250KVA

11/9/2020 (10h30-11h30): Công ty NewConnection - 02 - 160KVA

11/9/2020 (13h00-14h00): HKD Lương Văn Thu

11/9/2020 (14h00-15h00): Cơ sở SX Túi xách Hami - 191A/1 - 250KVA

Điện lực Mộc Hóa

8/9/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

11/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h00; 9h00-9h30; 9h30-10h00; 10h00-10h30): Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

11/9/2020 (10h30-11h00; 11h00-11h30): Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

11/9/2020 (13h00-13h30): Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

11/9/2020 (13h30-14h00): Một phần ấp 3 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

5/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp

5/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 2 xã Lương Bình

6/9/2020 (8h00-15h00): Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An

6/9/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 4 xã Lương Bình

6/9/2020 (11h30-12h00): Một phần xã Thạnh Đức, Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Long Hiệp

6/9/2020 (11h30-12h00; 16h30-18h00): Thị trấn Bến Lức

6/9/2020 (11h30-12h00; 13h00-18h00; 16h30-18h00): Một phần xã Lương Hòa

6/9/2020 (11h30-12h00; 13h00-18h00; 16h30-18h00): Một phần xã An Thạnh

6/9/2020 (13h00-18h00; 16h30-18h00): Một phần xã Lương Bình

7/9/2020 (5h30-7h00): Thị trấn Bến Lức, xã Lương Bình, An Thạnh, Lương Hòa

7/9/2020 (6h30-7h00): Xã Long Hiệp, Phước Lợi 

Điện lực Cần Đước

5/9/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 2, xã Phước Vân

6/9/2020 (7h00-12h00): Một phần ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7, xã Phước Đông; Toàn xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây

6/9/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

8/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang

8/9/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 4, xã Phước Vân

10/9/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

10/9/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Nhà Trường, xã Tân Lân

10/9/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân

Điện lực Tân Thạnh

5/9/2020 (8h00-16h00): Ấp 1, 2, 5 xã Hậu Thạnh Đông; Kinh 2000 Nam ấp 3 xã Hậu Thạnh Tây

8/9/2020 (7h30-11h30): Trạm Tân Lập 1 trụ số T95-477MH

8/9/2020 (13h30-16h30): Trạm Tân Lập 10 trụ số T104-477MH

9/9/2020 (7h30-11h30): Trạm Nhơn Hòa Lập 2 - 474 Mộc Hoá

9/9/2020 (13h00-16h30): Trạm Nhơn Hòa Lập 6 - 474 Mộc Hoá

10/9/2020 (8h00-11h30): Kinh Cái Tôm Nam, ấp Cái Tôm, xã Kiến Bình

Điện lực Tân Trụ

6/9/2020 (11h40-12h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 3 và ấp 2 xã Quê Mỹ Thạnh, xã Tân Bình

7/9/2020 (11h40-12h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 3 và ấp 2 xã Quê Mỹ Thạnh, xã Tân Bình

9/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Hữu Tấn

9/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Tôn Thọ Quới 3

9/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Trường

9/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Văn Cuộc

9/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Huỳnh Văn Triều

9/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Trịnh Thị Ngoan

9/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Lê Văn Thành 1

10/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Lê Công Đấu

10/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Hồ Văn Bé

10/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Tôn Thọ Quới 1

10/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Phạm Văn Nhàn

10/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Phạm Văn Đạt

10/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Phạm Văn Bùi

10/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Phạm Văn Bùi

11/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Trác Văn Biển

11/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Lương Văn Đợt

11/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Thị Lý

11/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Phạm Công Bằng

11/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Lê Văn Tòng

11/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Văn Bồi

11/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Thanh Long

Điện lực Đức Huệ

9/9/2020 (9h00-11h00): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

10/9/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

11/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Bình

11/9/2020 (13h30-15h30): Một phần xã Bình Hòa Hưng

Điện lực Thạnh Hóa

9/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Tân Tây

10/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Tân Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

8/9/2020 (8h00-15h00): Trạm bơm điện Cây Trôm

9/9/2020 (9h00-10h00; 10h15-11h15): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

9/9/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng

9/9/2020 (14h45-15h45): Một phần ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng

10/9/2020 (8h30-9h30; 10h00-11h00): Một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị

10/9/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị

11/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

Điện lực Tân Hưng

5/9/2020 (8h30-9h15): Một phần ấp Hà Hưng, Hà Tân, xã Hưng Hà