Điện lực Mỹ Tho

5/7/2020 (7h30-15h30): Một phần TL 864, TL 870 thuộc ấp Bình Tạo, ấp Đồng, xã Trung An; Ấp Giáp Nước xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho; Ấp Chợ, ấp Tân Thuận, ấp Miếu Hội, xã Bình Đức; Ấp Xóm Vông, ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

8/7/2020 (7h30-15h30): Một phần TL 879 thuộc xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho

8/7/2020 (14h00-15h30): Một phần TL 879 thuộc xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho

9/7/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho; Xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

9/7/2020 (13h30-16h00): Một phần đường Trần Thị Thơm thuộc phường 9, TP. Mỹ Tho

10/7/2020 (7h30-12h00): Lộ Kho Đạn thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho

10/7/2020 (7h30-12h00): Một phần KCD Bình Tạo, xã Trung An

Điện lực thị xã Gò Công

8/7/2020 (9h00-17h00): Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Điện lực Gò Công Tây

7/7/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Phú Trung, xã Long Bình; Một phần ấp Thạnh Hòa Đông, xã Thạnh Trị

8/7/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân; Một phần ấp Hòa Phú và toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình

10/7/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân; Một phần ấp Hòa Phú và toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình

Điện lực Cai Lậy

4/7/2020 (8h00-16h00): Một phần phường 1, 2, 4 thị xã Cai Lậy

6/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

7/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

8/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

9/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Bình, phường 2 thị xã Cai Lậy; Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

9/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

10/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hội, một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

Điện lực Tân Phước

4/7/2020 (7h00-17h00): Một phần các xã Thạnh Tân, Thạnh Hòa, Thạnh Mỹ

Điện lực Chợ Gạo

6/7/2020 (8h00-10h00): Ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

6/7/2020 (10h00-11h30): Ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định

6/7/2020 (10h20-12h00): Ấp Thạnh Kiết, An Khương, xã An Thạnh Thủy

7/7/2020 (8h00-10h00): Ấp Quang Phú, Quang Khương, xã Quơn Long

7/7/2020 (10h20-12h00): Ấp Tân Bình 2 xã Tân Thuận Bình

8/7/2020 (8h00-12h00): Ấp Trường Xuân A, xã Thanh Bình

9/7/2020 (8h00-12h00): Ấp Long Hòa, xã Quơn Long; Ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy

Điện lực Châu Thành

5/7/2020 (7h00-7h20; 15h10-15h30): Một phần các xã: Song Thuận, Kim Sơn, Phú Phong, và ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Kim

5/7/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành

7/7/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Hương, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

Điện lực Cái Bè

7/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Cư

8/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Cư

9/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hòa Khánh

10/7/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Cư

Điện lực Tân Phú Đông

6/7/2020 (8h00-10h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

7/7/2020 (8h00-10h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

8/7/2020 (8h00-10h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/7/2020 (8h00-10h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông