Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

9/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

10/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bình Ninh, Bình Khánh, xã Bình Phú

11/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy       

9/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

9/5/2023

10:00 - 17:00

Một phần xã Tân Phú, TX Cai Lậy

10/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

10/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy. Một phần xã Phú Quý, TX Cai Lậy

11/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

11/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

9/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần các xã Thạnh Mỹ; Thạnh Tân; Tân Hòa Đông; TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

9/5/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Hòa, một phần ấp Long Hiệp, xã Quơn Long

9/5/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

10/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp An Cư, xã Hòa Định

10/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

11/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

11/5/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Trường Xuân A, xã Thanh Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

9/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Đức Đông; Một phần xã Tân Thanh

9/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú An

10/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã An Cư

11/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã An Thái Đông; Mỹ Lương

11/5/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Lương