Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

30/5/2023

7:30 - 15:30

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong; Một phần Lộ Đình, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

1/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

30/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

30/5/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

30/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

31/5/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

31/5/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

1/6/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Long Chánh, TX Gò Công

1/6/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Long Chánh, TX Gò Công

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

30/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Phước Lập; Tân Lập 1, 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

30/5/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền

30/5/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Trường Xuân A, xã Thanh Bình

1/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp An Cư, xã Hòa Định

1/6/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Nhị Quí; Dưỡng Điềm

1/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Long Định; Đông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

1/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè; ấp 4 xã Phú An, huyện Cai Lậy