Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

6/6/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

6/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

6/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

8/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần phường 5, TP Mỹ Tho

8/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần đường Lê Việt Thắng, phường 5, TP Mỹ Tho; Một phần phường 10, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

8/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Gò Me, xã Bình Ân

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

6/6/2023

7:00 - 15:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

7/6/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

7/6/2023

13:00 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

8/6/2023

7:00 - 12:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

6/6/2023

7:30 - 13:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

6/6/2023

10:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì

7/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Thới An A, xã Long Vĩnh; Một phần ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu

7/6/2023

10:00 - 17:00

Một phần ấp Thới An A, xã Long Vĩnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

6/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

6/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Long Trung; Hội Xuân, huyện Cai Lậy

7/6/2023

8:00 - 16:00

Xã Tân Phú; một phần xã Tân Hội, TX Cai Lậy. Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

8/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần phường 4; phường 5; phường Nhị Mỹ; xã Long Khánh, TX Cai Lậy. Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

8/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Hưng Thạnh; Thạnh Mỹ; Tân Hòa Đông

8/6/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Hưng Thạnh; TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

6/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây

7/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt; một phần ấp Bình Hòa, xã Song Bình; một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền

7/6/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Song Bình

8/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp An Khương, một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo. Một phần xã Long An, huyện Châu Thành

7/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Một phần xã Long An, huyện Châu Thành

8/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

6/6/2023

7:30 - 17:30

Một phần xã Mỹ Thành Nam; Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy. Một phần xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè

6/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Thanh

6/6/2023

13:30 - 16:30

Một phần xã Tân Hưng

7/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Mỹ Lợi A; Mỹ Lợi B; Mỹ Trung; Mỹ Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

8/6/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông