Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

27/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần Lộ Đình, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

28/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần đường Trần Ngọc Giải, Hồ Bé, Phan Lương Trực, phường 6, TP Mỹ Tho

29/6/2023

7:00 - 17:00

Một phần KP Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

28/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công. Một phần xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

27/6/2023

7:00 - 17:00

Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

28/6/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Thạnh Tân; TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

27/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy

29/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Quang Thọ, Quang Khương, Long Thạnh, xã Quơn Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/6/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

27/6/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước

28/6/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành

29/6/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành