Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

16/5/2023

8:30 - 9:30

Trạm Phú Lợi 1: Ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

16/5/2023

10:00 - 11:30

Trạm Phú Long 1: Ấp Phú Long, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

16/5/2023

13:00 - 14:30

Trạm Phú Long 2: Ấp Phú Long, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

16/5/2023

15:00 - 16:30

Trạm Phú Long 3: Ấp Phú Long, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

18/5/2023

8:30 - 9:30

Ấp Tích Quới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

18/5/2023

10:30 - 12:00

Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

18/5/2023

14:00 - 15:00

Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

16/5/2023

8:00 - 9:00

Ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây; Ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

16/5/2023

9:30 - 10:30

Ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây; Ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

16/5/2023

11:00 - 12:00

Ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa; Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

16/5/2023

8:30 - 11:30

Ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

16/5/2023

13:00 - 16:00

Ấp Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

17/5/2023

8:30 - 11:30

Ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

17/5/2023

13:00 - 16:00

Ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

18/5/2023

8:30 - 11:30

Ấp Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

18/5/2023

13:00 - 16:00

Ấp Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít  

17/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Chánh, Mỹ Long, Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít; Ấp Hòa Phú, Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít; Ấp Tân Thắng, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

18/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Đồng Bé, Tân Hòa, xã Tân Long, huyện Mang Thít

18/5/2023

7:30 - 17:00

Khóm 4 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít; Ấp Phú An, Phước Thủy, Thuận Thới, xã An Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

16/5/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân