Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

17/3/2023

8:00 - 15:00

Ấp Mái Dầm, Sơn Phú, xã Đại Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

17/3/2023

8:00 - 10:00

Cty TNHH Liên Hưng trụ 190/36/1-474LM

17/3/2023

8:00 - 14:00

Phường Thuận An, TX Long Mỹ

17/3/2023

10:00 - 12:00

Cty TNHH Thái Thiên An trụ 190/36A/1

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

18/3/2023

8:00 - 16:00

Xã Thuận Hưng; một phần ấp 1 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ