Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

6/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2 xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

6/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

6/3/2023

9:00 - 12:00

KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

7/3/2023

8:00 - 11:00

KP 1 thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

7/3/2023

14:00 - 16:00

KP 1 thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc