Điện lực Đồng Xoài

5/5/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 1, 2, 4 xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài

7/5/2020 (7h30-15h00): Một phần khu phố Tân Phước, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài

7/5/2020 (7h35-14h00): Một phần khu phố Phước Bình, khu phố Tân Phước, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

5/5/2020 (8h00-10h00): Một phần khu phố Bình Giang II, phường Long Giang, TX. Phước Long

6/5/2020 (7h30-9h30): Một phần khu phố 3, 4 phường Long Phước, TX. Phước Long

7/5/2020 (6h00-6h10; 17h00-17h10): Một phần xã Phước Tín, TX. Phước Long; Một phần xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

7/5/2020 (7h30-15h00): Một phần phường Thác Mơ; Một phần xã Phước Tín, TX. Phước Long

8/5/2020 (7h30-11h00): Một phần phường Long Phước, TX. Phước Long

Điện lực Phú Riềng

4/5/2020 (8h15-8h50; 9h00-9h45): Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

4/5/2020 (10h00-10h45; 13h30-14h30): Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

4/5/2020 (11h00-11h45): Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

4/5/2020 (14h45-15h30): Ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

5/5/2020 (7h30-15h00): Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

5/5/2020 (8h30-9h15; 9h30-10h15): Thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

5/5/2020 (10h40-11h30): Thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

5/5/2020 (12h00-12h45): Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

5/5/2020 (14h00-14h45): Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

5/5/2020 (15h00-15h45): Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

7/5/2020 (7h30-15h00): Thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đốp

7/5/2020 (7h30-10h00): Ấp 4, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp; Xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

4/5/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

5/5/2020 (7h30-11h00): Ấp 7, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài

6/5/2020 (7h30-11h30): Ấp 4, xã Tân lập, huyện Đồng Phú

8/5/2020 (7h30-11h30): Ấp Bàu Le, Đồng Tân, xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

4/5/2020 (8h00-12h00): Toàn bộ thôn Hai Căn, thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

4/5/2020 (13h30-15h00): Một phần Đội 6, thôn Bù Gia Phúc, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

8/5/2020 (8h00-9h30): Toàn bộ thôn 03, Thác Dài, Cây Da, một phần thôn 03, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

7/5/2020 (6h00-6h15; 17h00-17h15): Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

7/5/2020 (7h30-15h00): Một phần xã Thanh An, An Khương, huyện Hớn Quản