Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

13/3/2023

8:00 - 15:00

Thôn Lạc Nghiệp, Kinh Tế Mới, Ma Đanh, Ha Wai, một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Tu Tra

    

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

14/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Vĩnh Ninh, thôn 3, 4 xã Phước Cát 2