Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

19/3/2023

6:00 - 6:15

Một phần phường Tân Thiện; phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài. Xã Đồng Tiến; xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

19/3/2023

6:00 - 9:30

Xã Thuận Phú; xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

19/3/2023

6:00 - 10:00

Một phần phường Tân Thiện; phường Tân Xuân; phường Tân Đồng; phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Một phần xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

19/3/2023

6:00 - 17:00

Một phần phường Tân Bình; phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

19/3/2023

10:00 - 10:15

Một phần ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Một phần KP 1 phường Tân Đồng; một phần KP Xuân Đồng, KP Bình Thiện, KP Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

19/3/2023

15:00 - 15:15

Một phần KP 1 phường Tân Đồng; Một phần KP Xuân Đồng, KP Tân Đồng 1, KP Bình Thiện, KP Phước Thiện, KP Phước Thọ, phường Tân Thiện; Một phần KP Tân Xuân, một phần KP Tân Tiến, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

19/3/2023

15:00 - 17:00

Một phần phường Tân Thiện; phường Tân Xuân; phường Tân Đồng, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

20/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

21/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1. 4 Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

21/3/2023

8:00 - 9:00

Trường dạy nghề tư thục Bình Phước xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

21/3/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1. 4 Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

19/3/2023

6:00 - 6:10

Xã Phú Riềng; xã Phú Trung; một phần xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

19/3/2023

9:30 - 9:40

Xã Phú Riềng; xã Phú Trung; một phàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

19/3/2023

15:00 - 15:10

Xã Phú Riềng; xã Phú Trung; một phàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

19/3/2023

17:00 - 17:10

Xã Phú Riềng; xã Phú Trung; một phàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

19/3/2023

7:30 - 15:30

Một phần KP 2 phường Thành Tâm, TX Chơn Thành

19/3/2023

11:00 - 13:00

Một phần khu B KCN Becamex, phường Minh Thành, TX Chơn Thành

21/3/2023

7:30 - 16:30

Một phần KP 4, KP 5 phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

19/3/2023

5:30 - 5:45

Ấp Dên Dên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Một phần xã An Linh, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

19/3/2023

6:00 - 16:30

Xã Tân Phước; Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

19/3/2023

17:00 - 17:15

Ấp Dên Dên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Một phần xã An Linh, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

20/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP Bàu Ké, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

21/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

21/3/2023

13:00 - 16:00

Một phần thôn Đông Bầu, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập