Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

19/3/2023

8:30 - 11:30

Hùng Vương, Trại Hầm

20/3/2023

8:00 - 16:00

Nhánh phải Hồ Tuyền Lâm, Quảng Thừa

21/3/2023

8:00 - 12:00

Đống Đa, Vạn Thành, Tà Nung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

20/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Lạc Sơn, xã Lạc Lâm

20/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần thôn Lạc Sơn, xã Lạc Lâm

20/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần thôn Lạc Sơn, xã Lạc Lâm

20/3/2023

15:00 - 17:00

Một phần thôn Mơ Răng, xã Lạc Lâm

21/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn Mơ Răng, xã Lạc Lâm

21/3/2023

9:00 - 14:00

Thôn Bookapang, xã Tu Tra

21/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần thôn Mơ Răng, xã Lạc Lâm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

19/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn K’Nai, xã Phú Hội; Một phần thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp

20/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phú Trung, xã Phú Hội

21/3/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân Đà, xã Tân Hội; Một phần thôn K’Long, xã Hiệp An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

20/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần thôn 1, 2 xã An Nhơn

20/3/2023

9:00 - 11:00

Một phần thôn 3, 4 xã An Nhơn

20/3/2023

10:00 - 14:00

Một phần thôn 1, 2 xã An Nhơn

20/3/2023

13:30 - 15:30

Một phần thôn 1, 2 xã An Nhơn

20/3/2023

15:00 - 16:30

Một phần thôn 1, 2 xã An Nhơn

21/3/2023

8:00 - 10:30

Một phần thôn 3, 4 xã An Nhơn

21/3/2023

10:30 - 11:30

Một phần thôn 3, 4 xã An nhơn

21/3/2023

14:00 - 15:30

Một phần thôn 3, 4 xã An Nhơn

21/3/2023

15:00 - 16:30

Một phần thôn 3, 4 xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

20/3/2023

8:00 - 10:00

Một phần TDP 13 TT Cát Tiên

20/3/2023

13:00 - 16:00

Một phần thôn 2 xã Tiên Hoàng

21/3/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn Bù Gia Rá, Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng

21/3/2023

8:00 - 11:30

Toàn bộ TBA cấp điện cho Nhà máy xay xát lúa gạo Tư Dung

21/3/2023

13:00 - 15:00

Một phần TDP 4, 5 TT Phước Cát

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

20/3/2023

9:00 - 15:00

Thôn 6 xã Đạ Rsal