Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

24/3/2023

8:00 - 9:00

KV 2 phường IV, TP Vị Thanh

24/3/2023

8:00 - 10:00

KV 4 phường I, TP Vị Thanh

24/3/2023

10:00 - 11:00

Một phần KV 2 phường 4, TP Vị Thanh. Ấp 2 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

26/3/2023

8:00 - 12:00

KV 4 phường V, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

26/3/2023

7:00 - 17:00

Thị trấn Rạch Gòi; một phần xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Xã Thạnh Hòa; xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

26/3/2023

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

24/3/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Phương Quới B, xã Phương Bình

25/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Hiệp Hưng; một phần thị trấn Cây Dương; một phần thị trấn Búng Tàu; một phần xã Hòa Mỹ; một phần xã Bình Thành; một phần xã Thạnh Hòa

26/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Bình; một phần xã Bình Thành; một phần xã Hòa Mỹ; một phần xã Hòa An; một phần xã Phương Bình; một phần thị trấn Kinh Cùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

26/3/2023

8:00 - 16:00

Thị trấn Vĩnh Viễn; xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ