Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

3/3/2023

7:00 - 17:00

Một phần KP 7 phường Rạch Sỏi; Một phần kênh Năm Liêu, phường Vĩnh Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/3/2023

7:00 - 17:00

Ấp Minh Phong, xã Bình An

3/3/2023

7:30 - 9:00

Ấp An Phước, xã Bình An

3/3/2023

13:00 - 14:30

Ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú

3/3/2023

14:30 - 16:30

Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

3/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP Đông An

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

4/3/2023

8:30 - 15:00

Xã Tân Thanh; xã Đông Thạnh, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

3/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ

4/3/2023

8:00 - 17:00

KP 1, một phần KP 2, KP 7 phường Dương Đông

4/3/2023

15:00 - 17:00

KP 3, 4, 8, một phần KP 2, KP 5, KP 11 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

3/3/2023

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Hưng

3/3/2023

8:00 - 12:00

Xã Hòa Thuận

3/3/2023

13:00 - 16:00

Xã Hòa Thuận

4/3/2023

7:30 - 17:00

TT Giồng Riềng; xã Thạnh Bình

5/3/2023

7:30 - 17:00

TT Giồng Riềng; xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

5/3/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Phước B; TT Gò Quao; một phần xã Định An; xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; một phần xã Thủy Liễu; một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

3/3/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Bình An; một phần xã Bình Trị; toàn xã Hòn Nghệ; toàn xã Soan Hải, huyện Kiên Lương