Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

25/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 6, Giồng Nhựt, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

26/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 7, 9 xã An Thủy, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

26/3/2023

7:30 - 17:00

Xã Ngãi Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

25/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã Thạnh Trị

26/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

27/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng. Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

25/3/2023

7:00 - 17:00

Xã An Qui; An Điền, huyện Thạnh Phú

26/3/2023

11:00 - 13:30

Xã Giao Thạnh; xã Thạnh Hải; xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/3/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạch

27/3/2023

9:00 - 11:30

Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Long Hòa, xã Giao Long

27/3/2023

13:30 - 17:00

Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Long Hòa, xã Giao Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

25/3/2023

7:30 - 18:00

KP 1 - 2 Thị Trấn; Ấp 6 xã Bình Thành

26/3/2023

7:30 - 18:00

KP 1, 2, 3 - ấp 6 Thị Trấn; Ấp 2, 7 xã Bình Hòa; Ấp Bình An, Bình Phú, xã Bình Thành; Ấp 1 xã Hưng Nhượng; xã Tân Thanh

27/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 12 xã Hưng Lễ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

25/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình

27/3/2023

8:00 - 11:00

Ấp Bình An, Thới Định, TT Chợ Lách

27/3/2023

10:00 - 13:00

Ấp Bình An, Thới Định, TT Chợ Lách; Ấp Hưng Nhơn, Định Bình, xã Hòa Nghĩa

27/3/2023

13:00 - 16:00

KP 3 - ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

25/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thông 5, Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân

26/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung

27/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung