Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

27/2/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt; Một phần KP 3 thị trấn Vĩnh Bình

   

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

27/2/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình An, xã Song Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/2/2023

7:30 - 16:00

Một phần TT Tân Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

26/2/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã An Thái Trung; Tân Thanh; Tân Hưng; Mỹ Đức Tây; An Thái Đông; Mỹ Lợi A; Mỹ Lợi B; Mỹ Tân; Mỹ Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

27/2/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông