Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

3/2/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Xóm Vông, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

3/2/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước

4/2/2023

8:00 - 12:00

Ấp Bình Khương 2, Bình Thọ 1, một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

4/2/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Kiết, An Khương, xã An Thạnh Thủy