Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

27/2/2023

7:30 - 16:30

Một phần đội 7 Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

28/2/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn 5 xã Thiện Hưng; một phần ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

26/2/2023

7:30 - 16:30

Công ty TNHH Danh Huế