Ngày

Giờ

Điện lực Tam Kỳ

11/4/2023

13:30 - 16:30

Trạm An Hà 2; Tam Phú 7; Lê Thánh Tông; Bơm Tam Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hội An

10/4/2023

7:30 - 11:30

TBA công viên Đồng Hiệp

11/4/2023

13:00 - 15:00

TBA Ngọc Thành (CIB)

11/4/2023

15:00 - 17:00

TBA Ngọc Thành 2 (CIB1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duy Xuyên

10/4/2023

7:00 - 12:30

Trạm Cẩm Phú; Bàu Lỡ; Thôn 3 Cẩm Phú

10/4/2023

11:00 - 15:30

Trạm Thôn 5 Duy Hòa

10/4/2023

14:00 - 17:30

Trạm Bơm Điện Trung 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thăng Bình

10/4/2023

7:30 - 11:00

TBA Cây Cốc 2

10/4/2023

13:15 - 16:15

TBA Cây Cốc 4

11/4/2023

7:45 - 15:15

TBA Xây Dựng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đại Lộc

10/4/2023

7:00 - 12:00

TBA Khu 4

10/4/2023

13:30 - 16:30

TBA Tâm Phúc Nguyên

11/4/2023

7:00 - 12:00

TBA Hóc Chùa

11/4/2023

13:30 - 16:30

TBA Lập Thuận

12/4/2023

7:00 - 10:00

TBA Thị trấn 5

12/4/2023

7:00 - 15:00

TBA Thị trấn 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Giang

11/4/2023

7:30 - 10:00

TBA Nhà máy nước Tây Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Quế Sơn

10/4/2023

7:30 - 10:00

TBA Phú Gia