TCVN 13664:2023. Adapter. Hiệu suất năng lượng.

TCVN 12239:2018. Cầu nhiệt. Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng.

TCVN 12238-1:2018. Cầu chảy cỡ nhỏ. Phần 1: Yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ nhỏ.

TCVN 12238-5:2018. Cầu chảy cỡ nhỏ. Phần 5: Hướng dẫn đánh giá chất lượng dây chảy cỡ nhỏ.

TCVN 12238-7:2018. Cầu chảy cỡ nhỏ. Phần 7: Dây chảy cỡ nhỏ dùng cho các ứng dụng đặc biệt.

TCVN 6434-1:2018. Khí cụ điện. Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự. Phần 1: Aptomat dùng cho điện xoay chiều.    

TCVN 6434-2:2018. Khí cụ điện. Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự. Phần 2: Aptomat dùng cho điện xoay chiều và điện một chiều.

TCVN 10899-2-1:2017. Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự. Phần 2.1: Bộ nối nguồn của máy khâu.

TCVN 10899-2-3:2017. Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự. Phần 2.3: Bộ nối nguồn có cấp bảo vệ cao hơn IPX0.

TCVN 10899-2-4:2017. Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự. Phần 2.4: Bộ nối nguồn phụ thuộc vào khối lượng thiết bị để cắm.

TCVN 10899-3:2017. Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự. Phần 3: Tờ rời tiêu chuẩn và dưỡng.

TCVN 11324-1:2016. Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1: Phích cắm và ổ cắm 16A 250V xoay chiều.

TCVN 11324-2:2016. Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2: Phích cắm và ổ cắm 15A 125V xoay chiều và 20A 125V xoay chiều.

TCVN 11324-3:2016. Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 3: Phích cắm và ổ cắm SELV 16A 6V, 12V, 24V, 48V xoay chiều và một chiều.

TCVN 6188-2-2:2016. Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với ổ cắm dùng cho thiết bị.

TCVN 6188-2-3:2016. Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với ổ cắm có công tắc không có khóa liên động dùng trong hệ thống lắp đặt điện cố định.

TCVN 6188-2-4:2016. Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm và ổ cắm dùng cho mạch SELV.

TCVN 6188-2-5:2016. Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với bộ chuyển đổi.

TCVN 6188-2-6:2016. Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với ổ cắm có công tắc có khóa liên động dùng trong hệ thống lắp đặt điện cố định.

TCVN 6188-2-7:2016. Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với bộ dây nguồn kéo dài.

TCVN 5926-1:2016. Cầu chảy hạ áp. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 5926-4:2016. Cầu chảy hạ áp. Phần 4: Yêu cầu bổ sung đối với các dây chảy bảo vệ thiết bị bán dẫn.

TCVN 5926-5:2016. Cầu chảy hạ áp. Phần 5: Hướng dẫn áp dụng cầu chảy hạ áp.

TCVN 5926-6:2016. Cầu chảy hạ áp. Phần 6: Yêu cầu bổ sung đối với dây chảy bảo vệ hệ thống năng lượng quang điện mặt trời.

TCVN 10899-1:2015. Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 10899-2-2:2015. Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự. Phần 2-2: Bộ nối liên kết dùng cho thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự.

TCVN 9622-1:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 9622-2-1:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp kiểu bắt ren.

TCVN 9622-2-2:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp kiểu không bắt ren.

TCVN 9622-2-3:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối là thực thể riêng rẽ có khối kẹp xuyên qua cách điện.

TCVN 9622-2-4:2013. Bộ đấu nối dùng cho mạch điện hạ áp trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với bộ đấu nối xoắn.

TCVN 6480-1:2008. Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống lắp đặt điện cố định trong gia đình và các hệ thống tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 6188-2-1:2008. Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy.

TCVN 6951-1:2007. Aptomat tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCBO). Phần 1: Qui định chung.

TCVN 6950-1:2007. Aptomat tác động bằng dòng dư, không có bảo vệ quá dòng, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCCB). Phần 1: Qui định chung.

TCVN 6188-1:2007. Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 5926-1:2007. Cầu chảy hạ áp. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 5926-3:2007. Cầu chảy hạ áp. Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy để người không có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu để dùng trong gia đình và các ứng dụng tương tự).

TCVN 6190:1999. Ổ cắm và phích cắm điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Kiểu và kích thước cơ bản.