Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

07/01/2022

8:00 - 9:30

Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực trại cưa Sáu Dương), huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

07/01/2022

8:00 - 17:00

Phường Long Sơn; Xã Vĩnh Hòa; Xã Long An; Xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu

07/01/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Hiệp; Xã Long Hòa, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

09/01/2022

7:30 - 16:30

Xã An Cư; một phần ấp Tân Biên, Phú Cường xã An Nông, huyện Tịnh Biên