Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

29/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

30/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 3 phường Phú Tân

1/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 2 phường Phú Tân. Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng

2/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương

3/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 4, khu phố Mỹ Tân, phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

29/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 8, An Bình, xã An Thủy. Ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ. Ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy. Ấp 1 xã An Ngãi Trung

30/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Bảo Thuận. Ấp Giồng Chuối, Bến Đình, xã An Đức. Ấp 8 xã Bảo Thạnh

1/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An. Ấp 2 xã Phước Ngãi

2/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã An Đức. Ấp An Bình, An Quí, xã An Hòa Tây. Khu phố 4 thị trấn Ba Tri. Ấp 3 xã An Hiệp

3/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã An Ngãi Trung. Khu phố 5 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

28/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng. Ấp Tân Hậu 2, xã Tân Trung

30/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Viên, xã Thành Thới B. Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

1/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phước Điền, Phước Tân, xã Bình Khánh

2/10/2021

7:00 - 17:00

Xã Ngãi Đăng

3/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

30/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 4 xã Phú Vang. Khu phố 2, ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

30/9/2021

8:00 - 8:50

Khách hàng DNTN Khánh Thành, xã Lộc Thuận

30/9/2021

9:00 - 9:50

Khách hàng Công ty CP Vĩnh Hoàn, xã Thới Lai

30/9/2021

10:00 - 11:00

Khách hàng Công ty TNHH ĐT-SX-DV Phú Thuận, xã Châu Hưng

30/9/2021

13:00 - 13:40

Khách hàng Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát, xã Châu Hưng

30/9/2021

13:50 - 14:30

Khách hàng Đỗ Thị Kim Tuyến, xã Long Định

30/9/2021

14:40 - 16:00

Khách hàng Công ty TNHH MTV Nguyên Phát; Công ty TNHH SX-TM Dừa Nguyên Phát, xã Long Định

1/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Thạnh Trị. Ấp 6 xã Bình Thắng. Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

2/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Bình Thới. Ấp Bình Trung, xã Định Trung. Ấp 1, 2 xã Thạnh Trị. Ấp Ao Vuông, xã Phú Long

3/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức. Ấp Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, xã Thới Thuận. Ấp 5, 6 xã Bình Thắng. Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

30/9/2021

7:30 - 11:00

Ấp An Định, xã An Nhơn

30/9/2021

7:30 - 12:00

Ấp An Định, xã An Nhơn

30/9/2021

10:00 - 17:00

Nr NT Nguyễn Văn Út ấp An Định, xã An Nhơn. Ấp An Định, xã An Nhơn

30/9/2021

13:00 - 17:00

Ấp An Định, xã An Nhơn

2/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố 3 thị trấn Thạnh Phú. Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/9/2021

7:30 - 8:30

Ấp Hòa Thanh, An Hòa, xã An Hiệp. Ấp 6B xã An Khánh. Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc. Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu. Ấp 2, 7, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn. Ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch. Ấp Long Hội, Long Hòa, xã Giao Long

30/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Hòa Thanh, An Hòa, xã An Hiệp. Ấp 6B xã An Khánh. Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc. Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu. Ấp 2, 7, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn. Ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch. Ấp Long Hội, Long Hòa, xã Giao Long

30/9/2021

13:30 - 16:00

Ấp Hòa Thanh, An Hòa, xã An Hiệp. Ấp 6B xã An Khánh. Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc. Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu. Ấp 2, 7, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn. Ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch. Ấp Long Hội, Long Hòa, xã Giao Long

2/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hữu Thành, Hữu Chiến, xã Hữu Định

2/10/2021

8:00 - 12:00

Khu phố 3, 4 thị trấn Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

28/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5 xã Long Mỹ. Ấp 1, 2 xã Lương Phú. Ấp 6 xã Lương Hòa

29/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6, 9 xã Phước Long. Ấp 5 xã Lương Phú. Ấp 1, 6 xã Sơn Phú; xã Hưng Phong

30/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 7, 8 xã Lương Phú. Ấp 3, 4 xã Thuận Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

30/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Tây, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

1/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình

2/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Hiệp, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

28/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An

29/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây. Ấp Ông Cốm, xã Thạnh Ngãi

30/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Trị, xã Thành An. Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình

1/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân

2/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân