Ngày

Giờ

Điện lực Phan Thiết

26/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Phú Sum, Phú Hưng, Phú Sơn, thôn Hàm Mỹ, một phần thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phong

26/7/2022

8:00 - 11:00

Thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy

26/7/2022

8:00 - 12:00

Xã Phan Điền; xã Phan Dũng; một phần thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng

27/7/2022

8:00 - 12:00

Khu vực Thơ Mơ - Cây Sộp, xã Vĩnh Tân

28/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 3, xã Phong Phú

28/7/2022

8:00 - 17:00

KDC Hòa Minh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hàm Thuận Bắc

26/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP Lâm Hòa, một phần KP 3, thị trấn Ma Lâm; Xã Hàm Trí; xã Thuận Hòa; xã Hàm Phú; xã Đông Tiến; xã Đông Giang; xã La Dạ; một phần xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc