Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

8/6/2022

8:00 - 11:00

TBA Tân Sơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

8/6/2022

8:00 - 9:00

TBA Tịnh Giang 3

8/6/2022

10:00 - 11:00

TBA Tịnh Bắc 4, TBA Tịnh Bắc 6, TBA Tịnh Giang 9