Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

1/8/2022

7:30 - 10:00

Một phần ấp Trường Bắn, xã Thạnh Hòa Sơn; Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

1/8/2022

10:30 - 13:30

Một phần ấp Bào Mốt, một phần ấp Huyền Đức, xã Long Sơn; Một phần ấp Năm, một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam; Một phần ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn

1/8/2022

14:00 - 16:30

Một phần ấp Cà Tum A, xã Vinh Kim; Một phần ấp Cầu Vĩ, xã Thạnh Hòa Sơn; Một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa

2/8/2022

7:00 - 10:00

Một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam

2/8/2022

7:30 - 10:00

Một phần ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa; Một phần ấp Cái Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông. Trạm biến áp XX Mai Khắc Dũng

2/8/2022

10:30 - 13:30

Một phần ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông; Một phần ấp Nhì, một phần ấp Tư, xã Mỹ Long Nam; Một phần ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa

2/8/2022

14:00 - 16:30

Một phần ấp Nhì, một phần ấp Nhứt B, một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam; Một phần ấp Rạch, một phần ấp Hậu Bối, một phần ấp Cái Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông

3/8/2022

13:00 - 16:00

Ấp Bờ Kinh 2, một phần ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

3/8/2022

6:30 - 16:00

Ấp Trà Kháo, Giồng Lớn, Thông Thảo, một phần ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân; một phần khóm 1, khóm 2 TT Cầu Kè

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

3/8/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Ô, xã Tập Sơn

3/8/2022

8:00 - 10:30

Ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên

3/8/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Trà Mềm, xã Tập Sơn

3/8/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Chợ, xã An Quảng Hữu

3/8/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp An Tân, xã An Quảng Hữu

3/8/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp An Tân, xã An Quảng Hữu

3/8/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu

3/8/2022

15:00 - 16:30

Ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu; ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh

3/8/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

2/8/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

2/8/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp 12, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

2/8/2022

10:30 - 14:30

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

2/8/2022

14:30 - 17:00

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

3/8/2022

8:00 - 8:50

Trạm chuyên dùng NT Phan Minh Chiến 1

3/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

3/8/2022

9:00 - 9:50

Trạm chuyên dùng NT Lâm Trọng Tài

3/8/2022

10:00 - 10:50

Trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Thủy

3/8/2022

10:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa; một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

3/8/2022

13:00 - 13:50

Một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

3/8/2022

14:00 - 14:50

Một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

3/8/2022

15:30 - 16:10

Trạm chuyên dùng NT Võ Văn Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

3/8/2022

8:00 - 12:30

Ấp Nhà Thờ, Long Hội, Cả Chương, xã Tân An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ

1/8/2022

9:15 - 10:15

Một phần ấp Đa Hòa, xã Phước Hảo

1/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp Qui Nông, xã Hòa Lợi

1/8/2022

11:45 - 12:30

Một phần ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi

1/8/2022

12:45 - 13:45

Một phần ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi

2/8/2022

8:15 - 9:00

Một phần ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ

2/8/2022

9:15 - 10:15

Một phần ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ

2/8/2022

11:00 - 11:45

Một phần ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh

2/8/2022

12:00 - 12:45

Một phần ấp Thông Lưu, xã Hòa Minh

2/8/2022

13:15 - 14:00

Một phần ấp Thông Lưu, xã Hòa Minh

3/8/2022

8:00 - 9:00

Trạm chuyên dùng XX Huỳnh Trung Chấn

3/8/2022

9:30 - 10:15

Một phần ấp Láng Khoét, xã Song Lộc

3/8/2022

10:45 - 11:30

Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

3/8/2022

11:45 - 12:30

Trạm chuyên dùng Kim Thị Sa Phinh

3/8/2022

12:45 - 13:30

Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

2/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần khóm 5 TT Long Thành, huyện Duyên Hải

2/8/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Long Khánh B, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

2/8/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

3/8/2022

8:30 - 9:30

Trạm KNT Đoàn Văn Sang, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

3/8/2022

10:00 - 11:00

Trạm Ngô Anh Phil, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

3/8/2022

13:00 - 14:00

Trạm Đào Văn Chính, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

3/8/2022

14:30 - 15:30

Trạm Nguyễn Thị Phương, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

3/8/2022

16:00 - 17:00

Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải