Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

08/01/2022

8:30 - 16:00

Ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

09/01/2022

8:30 - 13:00

Ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

09/01/2022

8:30 - 16:00

Ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

08/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

09/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

09/01/2022

8:00 - 15:00

Ấp Bình Hòa 2, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

09/01/2022

9:00 - 13:00

Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

08/01/2022

7:00 - 16:00

Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

08/01/2022

7:00 - 9:00

Trạm Cty Dương Đông, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

08/01/2022

9:30 - 11:30

Trạm Công an huyện Bình Tân, ấp Tân Thuận, TT Tân Quới, huyện Bình Tân