Ngày

Giờ

Bán kết

Kênh

10/7/2024

07:00

Argentina – Canada (1)

VTC3

11/7/2024

07:00

Columbia – Uruguay (2)

VTC3

Ngày

Giờ

Tranh hạng 3

Kênh

14/7/2024

07:00

Thua bán kết 1 – Thua bán kết 2

VTC3

Ngày

Giờ

Chung kết

Kênh

15/7/2024

07:00

Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2

VTC3