Ngày

Giờ

Bán kết

Kênh

10/7/2024

02:00

Tây Ban Nha – Pháp (1)

VTV3, HTV7, HTV thể thao

11/7/2024

02:00

Anh – Hà Lan (2)

VTV3, HTV7, HTV thể thao

Ngày

Giờ

Chung kết

Kênh

15/7/2024

02:00

Thắng bán kết 1 – Thắng bán kết 2

VTV3, HTV7, HTV thể thao