Ngày

Giờ

Trận

Kênh

13/1/2023

19:30

Việt Nam – Thái Lan

VTV5

16/1/2023

19:30

Thái Lan – Việt Nam

VTV5