Ngày

Giờ

Trận

Kênh

6/1/2023

16:30

Indonesia – Việt Nam

VTV5

7/1/2023

19:30

Malaysia – Thái Lan

VTV5

9/1/2023

19:30

Việt Nam – Indonesia

VTV5

10/1/2023

19:30

Thái Lan – Malaysia

VTV5